آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1397-12-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1397-12-10
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1397-12-15
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1398-01-22
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-01-30
تاریخ شروع همایش
1398-02-09
تاریخ پایان همایش
1398-02-09

پوستر همایش

برگزار کنندگاننشانی دبیرخانه همایش:

تهران، بلوار دهکده المپیک، پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی

تلفن: 02148392384

حمایت کنندگان

login